استخدام در شرکت بیمه - مدیریت فناوری اطلاعات

یک شرکت معتبر در صنعت بیمه با استعانت از خداوند متعال در نظر دارد به منظور تکمیل کادر اجرائی دپارتمان مدیریت فناوری اطلاعات ستاد در سمت پشتیبان نرم

ارسال شده توسط : شرکت بیمه