طراح تجهیزات ثابتHeat Exchanger&Pressu

دعوت به همکاری شرکت هیلاویس، طراح و سازنده تجهیزات صنعت نفت
دارای مهارتهای PV Elite
(EDR (Bjac
زبان انگلیسی
Auto CAD
و دارای حداقل 5 سال سابقه
ارسا

ارسال شده توسط : هیلاویس آرینا