کارشناس بازرگانی

شرکت معتبر در زمینه ماشین های اداری
به یک نفر کارشناس مسلط به بازرگانی خارجی ، با تسلط کامل به زبان انگلیسی ( مکالمه و مکاتبه تجاری ) داراری سابقه در

ارسال شده توسط : شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا