استخدام مدیر آموزش در یک مرکز مشاوره معتبر

مرکز مشاوره هیوا برای تکمیل فرایند استخدام خود از افرادی با مشخصات ذیل مصاحبه به عمل می آورد
1-دارای مدرک تحصیلی دکتری یا حداقل کارشناسی ارشد
2-دارای

ارسال شده توسط : مرکز مشاوره هیوا