استخدام کارگزاری بیمه مرکزی

کارگزاری 978 بیمه مرکزی در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط پس از گرفتن تاییده در مصاحبه اولیه استخدام بعمل نماید.

دو نفر مدیر

ارسال شده توسط : وحید اسدی / کارگزاری 978 بیمه مرکزی