استخدام در تولیدی لوازم ورزشی واقع در جاده هشتگرد


یک کارگاه تولیدی لوازم ورزشی، واقع در جاده هشتگرد، به تعدادی نیرو به شرح ذیل نیازمند است :

ردیف | شغل | سن

ارسال شده توسط : لطیفی اسپرت