استخدام مهندس بازاریابی تجهیزات صنعتی

ساکن شهر تهران
روابط عمومی بالا
فعال و پر انرژی
استخدام در شرکت فنی مهندسی ایساتیس فرآیند ابزار تأمین کننده تجهیزات ابزار دقیق و کنترل صنعتی
لطفاً ر

ارسال شده توسط : شرکت ایساتیس فرآیند ابزار