بازاریاب تلفنی خانم

به تعدادی بازاریاب وپیگیری تلفنی جهت تماس با شرکت ها وموسسات که ما اعلام میکنیم دررابطه با نصب وفروش تجهیزات خطهای چهار رقمی وپنچ رقمی

فروش هرخط پورس

ارسال شده توسط : قاسمی