استخدام مسئول دفتر (خانم)

حقوق و مزایای ماهانه برای سه روز کار در هفته یک و نیم میلیون تومان و برای شش روز کار در هفته سه میلیون تومان + بیمه + پاداش

تشريح سمت:
- برقراری ارتب

ارسال شده توسط : مرکز کاهش وزن سیبیتا - www.sibita.com