استخدام مسئول دفتر (خانم)

تشريح سمت:
- برقراری ارتباط موثر تلفنی و معرفی برنامه کاهش وزن سیبیتا به افرادی که برای آشنایی با روش سیبیتا تماس می‌گیرند و جذب آنها
- پاسخگویی به تل

ارسال شده توسط : مرکز کاهش وزن سیبیتا - www.sibita.com