استخدام مترجم اینترنتی

شرکت هلدینگ ایران تایپیست برای تکمیل پرسنل غیر حضوری و فریلنس خود استخدام می نماید:

نیروی مورد نیاز:
استخدام مترجم اینترنتی از سراسر کشور در تمامی رش

ارسال شده توسط : شرکت هلدینگ ایران تایپیست