آگهی‌های استخدام خود را ثبت کنید

انتشار آگهی شما در سایت های استخدام و لوکوپوک
ارسال ایمیل اختصاصی برای هر آگهی استخدام به کارجویان مرتبط
مدت
قیمت
انتشار
در لوکوپوک
انتشار
در استخدام
ارسال به کارجویان
مرتبط ویژه
ارسال به کارجویان
مرتبط عادی
دو هفته
129,000 تومان +
11,610 ارزش افزوده
یک ماه
199,000 تومان +
17,910 ارزش افزوده
دو هفته
(بانکی و استخدام)
199,000 تومان +
17,910 ارزش افزوده
دو هفته انتشار در بانکی
دو هفته انتشار در استخدام
یک ماه
(بانکی و استخدام)
299,000 تومان +
26,910 ارزش افزوده
یک ماه انتشار در بانکی
یک ماه انتشار در استخدام
یک ماه
(ویـــــــژه)
499,000 تومان +
44,910 ارزش افزوده
یک ماه انتشار در بانکی ، یک ماه انتشار در استخدام
یک خبر در صفحه اول استخدام
ارسال ایمیل اختصاصی به تمام کاربران
با توجه به اینکه برای هر آگهی استخدام ایمیل اختصاصی به کارجویان مرتبط ارسال می‌گردد، هر آگهی فقط می‌تواند یک موقعیت شغلی را معرفی نماید